Knauf Knauf
Späť

ŠTATÚT FACEBOOKOVEJ SÚŤAŽE


1. VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť: Knauf Bratislava, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31348505, IČ DPH: SK 2020301151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4891/B, (ďalej len „vyhlasovateľ“).
1.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť: VISIBILITY s.r.o., Panská 14/236 Bratislava 811 01, IČO: 44 927 991, IČ DPH: SK2022883170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 60074/B, (ďalej len „organizátor“).
1.3. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) je prevádzkovateľom vyhlasovateľ.
1.4 Táto súťaž nie je organizovaná v mene spoločnosti Facebook a údaje, poskytnuté súťažiacimi, budú použité výlučne vyhlasovateľom a organizátorom na účely tejto súťaže a v súlade s týmto štatútom a najmä jeho čl.7.

2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
2.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od  10,00 hod. dňa 21.2.2023 do 12,00 hod. dňa 28.2.2023(ďalej len ako „doba trvania súťaže“) a to na facebookovom profile vyhlasovateľa Knauf Bratislava, s.r.o. , pričom predmetom súťaže bude správne odpovedať na zadanú otázku/otázky na facebookovom profile vyhlasovateľa prostredníctvom pridania komentára, v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
2.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania dôvodu predĺžiť či skrátiť, zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť.
3. VÝHRA V SÚŤAŽI
3.1. Výhrou v súťaži je balíček reklamných predmetov vyhlasovateľa KNAUF Bratislava,s.r.o. (ďalej len „výhra“).
3.2. Do súťaže bude zaradený iba súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmto štatútom súťaže.
3.3. Výhru získa ten účastník, ktorý správne odpovedal na zadanú otázku/otázky v súťaži, splnil všetky podmienky súťaže a bol vyžrebovaný zo všetkých správnych odpovedí zástupcom vyhlasovateľa alebo organizátora (ďalej len „výherca“). Vyhlasovateľ sa môže rozhodnúť, že v súťaži bude vyžrebovaných aj viac výhercov.
4. DANE
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len "Zákon o dani z príjmov") a vyhlasovateľ je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorá je uvedená v bode 3.1. tohto štatútu, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa Zákona o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania prevyšujúce výšku 350 eur, podliehajú zdaneniu. Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ v súlade so Zákonom o dani z príjmov výhru zdaní zrážkovou daňou, ktorú odvedie príslušnému daňovému úradu a výherca obdrží na svoj bankový účet výhru, zníženú o odvedenú zrážkovú daň.

5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň
b) má minimálne 18 rokov a zároveň
c) splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu súťaže a zároveň
d) nie je z účasti na súťaži vylúčená podľa bodu 5.4. tohto štatútu súťaže,
(ďalej len „účastník“).

5.2. Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz (t.j. iba jedným komentárom s odpoveďou/odpoveďami), a to nasledovným spôsobom:
- na facebookovom profile vyhlasovateľa (ďalej iba „FB profil“) uverejní komentár s odpoveďou/odpoveďami na súťažnú otázku/otázky pod súťažným príspevkom vyhlasovateľa, v čase doby trvania súťaže.

5.3. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže (uverejnením komentára pod súťažným príspevkom na FB profile) vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) súhlasí s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte, čo zahŕňa aj súhlas s účasťou v súťaži a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
b) berie na vedomie, že ak jeho komentár, resp. príspevok na Fb profile bude obsahovať vulgárny, alebo ľudskú dôstojnosť urážajúci obsah, alebo obsah porušujúci právny poriadok alebo dobré mravy, bude zo súťaže vyradený a jeho komentár vymazaný,
c) si je vedomý toho, že v súlade s aktuálnym právnym poriadkom Slovenskej republiky výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou,
d) berie na vedomie, že vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol účastník,
e) berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu, týkajúceho sa tejto súťaže, bude rozhodnutie vyhlasovateľa konečné a záväzné a účastník ho bude rešpektovať.

5.4. Zo súťaže sú vylúčené nasledovné osoby:

- zamestnanci vyhlasovateľa, organizátora alebo technického spracovateľa súťaže a ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené, porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ súťaže.

6. OZNÁMENIE A ODOSLANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
6.1 Vyhlasovateľ zverejní výsledky súťaže dňa 23.2.2023 na svojom FB profile. Vyhlasovateľ alebo organizátor vyrozumie vyžrebovaného výhercu súťaže prostredníctvom komentára/správy k súťažnému postu účastníka súťaže, v ktorom bude označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do súťaže.
6.2. V prípade ak:
a) sa vyhlasovateľovi alebo organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom do 7 dní od zverejnenia výsledkov súťaže, alebo
b) ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, bude vyžrebovaný nový výherca.
6.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhru nemôže získať súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, niektorú z podmienok stanovených týmto štatútom.

7. OSOBNÉ ÚDAJE
7.1 Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, ako aj jeho meno a priezvisko, e-mail, poštová adresa a telefónne číslo v prípade, ak sa stane výhercom, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry) a to po dobu trvania súťaže a následného času potrebného na spracovanie výsledkov súťaže, odovzdanie výhier a splnenie prípadných súvisiacich povinností, vyplývajúcich vyhlasovateľovi z príslušných právnych predpisov, vyhlasovateľom ako prevádzkovateľom a organizátorom. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla vyhlasovateľa.
Súťažiaci má práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle GDPR) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.


8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
8.1 Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou iného plnenia.
8.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len písomnou formou a zverejnením na FB profile vyhlasovateľa a na jeho web stránke www.knauf.sk.
8.3 Tento štatút súťaže je k dispozícii na stránke vyhlasovateľa www.knauf.sk a rovnako aj na jeho FB profile.
8.4. Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.4.2022 a v plnom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce verzie štatútu vrátane jeho dodatkov.

V Bratislave dňa 20.2.2023

KNAUF Bratislava, s.r.o.


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.