Knauf Knauf
Späť

KNAUF - Impressum


Názov subjektu:        Knauf Bratislava s.r.o.
Sídlo:                            Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
IČO:                              31 348 505
DIČ:                             2020301151
IČ DPH:                       SK2020301151


Telefón:                        00421 2 582 40 811
Fa                               00421 536 310 75
E-mail:                           info@knauf.sk 

zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4891/B
Deň zápisu:                    1.5.1993
Právní forma:                 Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bankové spojenie:         Tatra banka a.s. 
                                          IBAN: SK 97 1100 0000 0026 2554 5579
                                         SWIFT: TATRSKBX

Konateľ spoločnosti:       Josef Schleger
Prokurista spoločnosti:   Ing. Peter Appel

Právne upozornenie

ZODPOVEDNOSŤ
Táto domovská stránka bola vytvorená s najvyššou starostlivosťou a jej obsah je pravidelne kontrolovaný. Obsah stránky má výlučne informatívny charakter a zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a trvalú dostupnosť obsahu stránky je obmedzená. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek obsah stránky upraviť, doplniť, skrátiť, alebo tiež úplne zmeniť. Naša stránka môže  obsahovať odkazy na webové stránky alebo zdroje informácií tretích strán, na ktorých obsah však nemáme vplyv. V takomto prípade nejde o náš obsah a teda zaň nezodpovedáme. Zodpovednosť za obsah stránok alebo zdrojov informácií, na ktoré môžeme odkazovať, ako aj za súvisiacu politiku ochrany osobných údajov, nesie vždy príslušná tretia strana alebo prevádzkovateľ stránky.
AUTORSKÉ PRÁVO
Grafická úprava našich webových stránok, použité grafiky, fotografie, logá a iné obrázky, ale i obsahy týchto webových stránok sú chránené autorským právom v zmysle národných a medzinárodných právnych predpisov o ochrane autorských práv. Akékoľvek rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie alebo akékoľvek iné využitie čo i len časti obsahu našich stránok podlieha vopred udelenému písomnému súhlasu našej spoločnosti.