Knauf Knauf
Späť

KNAUF - Impressum


Názov subjektu:        Knauf Bratislava s.r.o.
Sídlo:                          Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
IČO:                            31348505
DIČ:                            2020301151
IČ pre DPH:                SK2020301151

Telefón:                         00421 2 582 40 811
E-mail:                           [email protected] Zápis v OR Mestského súdu BA III. odd. Sro, Vl. Č. 4891/B
Deň zápisu:                    1.5.1993
Právní forma:                 Spoločnosť s ručením obmedzeným

NÁZOV BANKY: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK46 1111 0000 0012 4224 2007
SWIFT: UNCRSKBX


Konateľ spoločnosti:        Janis Kraulis
Prokurista spoločnosti:   Alica Lengyelová, Ivan Lendvay, Ing. Juraj Slezák

Právne upozornenie

ZODPOVEDNOSŤ
Táto domovská stránka bola vytvorená s najvyššou starostlivosťou a jej obsah je pravidelne kontrolovaný. Obsah stránky má výlučne informatívny charakter a zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a trvalú dostupnosť obsahu stránky je obmedzená. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek obsah stránky upraviť, doplniť, skrátiť, alebo tiež úplne zmeniť. Naša stránka môže  obsahovať odkazy na webové stránky alebo zdroje informácií tretích strán, na ktorých obsah však nemáme vplyv. V takomto prípade nejde o náš obsah a teda zaň nezodpovedáme. Zodpovednosť za obsah stránok alebo zdrojov informácií, na ktoré môžeme odkazovať, ako aj za súvisiacu politiku ochrany osobných údajov, nesie vždy príslušná tretia strana alebo prevádzkovateľ stránky.
AUTORSKÉ PRÁVO
Grafická úprava našich webových stránok, použité grafiky, fotografie, logá a iné obrázky, ale i obsahy týchto webových stránok sú chránené autorským právom v zmysle národných a medzinárodných právnych predpisov o ochrane autorských práv. Akékoľvek rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie alebo akékoľvek iné využitie čo i len časti obsahu našich stránok podlieha vopred udelenému písomnému súhlasu našej spoločnosti.
 


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.