Knauf Knauf
Späť

ŠTATÚT FACEBOOKOVEJ SÚŤAŽE

1. VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť: Knauf Bratislava, s.r.o., Einsteinova 19,
851 01 Bratislava, IČO: 31348505, IČ DPH: SK 2020301151, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4891/B, (ďalej len
vyhlasovateľ“).
1.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť: VISIBILITY s.r.o., Panská 14/236 Bratislava
811 01, IČO: 44 927 991, IČ DPH: SK2022883170, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 60074/B, (ďalej len „organizátor“).
1.3. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) je prevádzkovateľom
vyhlasovateľ.
1.4 Táto súťaž nie je organizovaná v mene spoločnosti Facebook a údaje, poskytnuté
súťažiacimi, budú použité výlučne vyhlasovateľom a organizátorom na účely tejto
súťaže a v súlade s týmto štatútom a najmä jeho čl.7.
2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
2.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 10.00 hod. dňa
24. 4. 2023 do 23.59 hod. dňa 30 .4. 2023 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“) a to
na facebookovom profile vyhlasovateľa Knauf Bratislava, s.r.o., pričom predmetom
súťaže bude vyjadriť tromi emotikonmi zvuky, ktoré súťažiaci najčastejšie počujú od
susedov, prostredníctvom pridania komentára v súlade s podmienkami uvedenými v
tomto štatúte.
2.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek aj bez udania
dôvodu predĺžiť či skrátiť, zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť.
3. VÝHRA V SÚŤAŽI
3.1. Výhrou v súťaži je 3x poukážka v hodnote 400 € na pobyt pre 2 osoby v hoteli Sitno
(ďalej len „výhra“).
3.2. Do súťaže bude zaradený iba súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené
týmto štatútom súťaže.
3.3. Výhru získa ten účastník, ktorý splnil všetky podmienky súťaže a bol vyžrebovaný
zo všetkých odpovedí zástupcom vyhlasovateľa alebo organizátora (ďalej len
„výherca“). Vyhlasovateľ sa môže rozhodnúť, že v súťaži bude vyžrebovaných aj viac
výhercov.
4. DANE
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z
príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len "Zákon o dani z príjmov") a
vyhlasovateľ je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorá
je uvedená v bode 3.1. tohto štatútu, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa
Zákona o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania prevyšujúce výšku
350 eur, podliehajú zdaneniu. Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ v súlade so
Zákonom o dani z príjmov výhru zdaní zrážkovou daňou, ktorú odvedie príslušnému
daňovému úradu a výherca obdrží na svoj bankový účet výhru, zníženú o
odvedenú zrážkovú daň.
5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné
podmienky:
a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň
b) má minimálne 18 rokov a zároveň
c) splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu súťaže a zároveň
d) nie je z účasti na súťaži vylúčená podľa bodu 5.4. tohto štatútu súťaže,
(ďalej len „účastník“).
5.2. Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz (t.j. iba jedným komentárom
s odpoveďou/odpoveďami), a to nasledovným spôsobom:
- na facebookovom profile vyhlasovateľa (ďalej iba „FB profil“) uverejní komentár s
odpoveďou/odpoveďami na súťažnú otázku/otázky pod súťažným príspevkom
vyhlasovateľa, v čase doby trvania súťaže.
5.3. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže (uverejnením komentára pod súťažným
príspevkom na FB profile) vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) súhlasí s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte, čo zahŕňa aj súhlas s
účasťou v súťaži a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
b) berie na vedomie, že ak jeho komentár, resp. príspevok na Fb profile bude
obsahovať vulgárny, alebo ľudskú dôstojnosť urážajúci obsah, alebo obsah porušujúci
právny poriadok alebo dobré mravy, bude zo súťaže vyradený a jeho komentár
vymazaný,
c) si je vedomý toho, že v súlade s aktuálnym právnym poriadkom Slovenskej republiky
výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou,
d) berie na vedomie, že vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v
súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol účastník,
e) berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto súťaže, bude
rozhodnutie vyhlasovateľa konečné a záväzné a účastník ho bude rešpektovať.
5.4. Zo súťaže sú vylúčené nasledovné osoby:
- zamestnanci vyhlasovateľa, organizátora alebo technického spracovateľa súťaže a
ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení,
- osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte
alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené
sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s
konečnou platnosťou vyhlasovateľ súťaže.
6. OZNÁMENIE A ODOSLANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
6.1 Vyhlasovateľ zverejní výsledky súťaže dňa 1.5.2023 na svojom FB profile.
Vyhlasovateľ alebo organizátor vyrozumie vyžrebovaného výhercu súťaže
prostredníctvom komentára/správy k súťažnému postu účastníka súťaže, v ktorom bude
označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do súťaže.
6.2. V prípade, ak:
a) sa vyhlasovateľovi alebo organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom do 7 dní
od zverejnenia výsledkov súťaže, alebo
b) ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas,
resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, bude vyžrebovaný nový výherca.
6.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené
pre účasť v súťaži boli splnené alebo nie. Výhru nemôže získať súťažiaci, ktorý nesplnil,
aj keď iba čiastočne, niektorú z podmienok stanovených týmto štatútom.
7. OSOBNÉ ÚDAJE
7.1 Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné
údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej
sa účastník zapojil do súťaže, ako aj jeho meno a priezvisko, e-mail, poštová adresa a
telefónne číslo v prípade, ak sa stane výhercom, môžu byť použité a uchovávané
primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže,
odovzdanie a prevzatie výhry) a to po dobu trvania súťaže a následného času
potrebného na spracovanie výsledkov súťaže, odovzdanie výhier a splnenie prípadných
súvisiacich povinností, vyplývajúcich vyhlasovateľovi z príslušných právnych predpisov,
vyhlasovateľom ako prevádzkovateľom a organizátorom. Súhlas je udelený dobrovoľne
a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla vyhlasovateľa.
Súťažiaci má práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), t. j. predovšetkým:
-právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
-právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu
spracúvania,
-právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
-právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich
osobných údajov.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo
sprostredkovatelia, v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom, sú
oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako
automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle
GDPR) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
8.1 Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou iného
plnenia.
8.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže
alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto
štatútu je možná len písomnou formou a zverejnením na FB profile vyhlasovateľa a na
jeho web stránke www.knauf.sk.
8.3 Tento štatút súťaže je k dispozícii na stránke vyhlasovateľa www.knauf.sk a rovnako
aj na jeho FB profile.
8.4. Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24. 4. 2023 a v plnom
rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce verzie štatútu vrátane jeho dodatkov.
V Bratislave, dňa 24.4.2023
KNAUF Bratislava, s.r.o.__


Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.