Knauf Knauf
Späť

Udržateľnosť a IMS

Spoločnosť Knauf poskytuje zákazníkom výrobky najvyššej kvality, prispieva k ochrane životného prostredia, zaisťuje bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a hospodári s energiami tak, aby sme sa stali vyhľadávaným obchodným partnerom i zamestnávateľom. K dosiahnutiu tohto cieľa sa spoločnosť zaväzuje k dodržiavaniu zavedeného systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001.

Udržateľnosť ako súčasť bežnej praxe

Skupina Knauf je pripravená na výzvy budúcnosti - svojimi inovatívnymi postupmi výroby a výrobkami, silnou orientáciou na zákazníkov a výrobu založenú na šetrnom využívaní zdrojov.
 

Udržateľné výrobky

K hodnotám spoločnosti Knauf patrí výroba v najvyššej kvalite. Vďaka svojmu postaveniu v oblasti vedy a výskumu a taktiež komplexnému systému riadenia kvality je schopná tento záväzok plniť. Zrozumiteľné označenie a ekologické balenie výrobkov pritom poukazuje, že Knauf spĺňa najvyššie štandardy v oblasti, ekológie i bezpečnosti.

image

Výrobky zo sadry: Funkčné, bezpečné a šetrné z hľadiska využívania zdrojov

Výrobky zo sadry sa vyznačujú dobrou bilanciou udržateľnosti. Je zaistená nielen výrobnou technológiou, ktorá efektívne využíva zdroje, ale taktiež recyklovanosťou stavebných materiálov. Pri použití sa prejavia užitočné vlastnosti sadry, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu udržateľnosti budov z ekonomického, ekologického a sociálneho hľadiska.

Prírodná surovina

Sadra je surovina s mnohostranným využitím, ktorú ľudstvo používa už niekoľko tisíc rokov, vďaka jednoduchej výrobe a jednoduchému spracovaniu. Je možné ju vyrábať nielen jednoduchšie ale aj úspornejšie vďaka pomerne nízkej teplote výpalu.
Medzičasom uplynulo 5000 rokov a okrem pyramíd existujú aj iné, malé umelecké diela. Váš byt vznikol z tohto osvedčeného stavebného materiálu, ktorý sa dnes rovnako ako v minulosti stále používa v medicíne. Je to dôkaz toho, že sadra je produkt, ktorý nemá žiaden nežiaduci vplyv na ľudský organizmus. Môžeme ju porovnať s ľudskou pokožkou. Obe majú rovnaké hodnoty pH.
Určite existuje mnoho takých, ktorí by teraz chceli byť vo vašej koži. Pretože v budúcnosti budete môcť tieto výhody užívať každý deň.

Sadra pozostáva z chemických prvkov vápnika, síry, kyslíka a z vody. Surová sadra sa ťaží v Pyhrenskom priesmyku a pri teplote približne 120-180°C sa vypaľuje na "štukatérsku sadru". Polohydrát a anhydrit sú najdôležitejšími východiskovými produktmi pre všetky sadrové stavebné materiály. Rozrábanie sa uskutočňuje buď vo výrobe (napr. platne Knauf) alebo na stavbe (napr. elektrikárska sadra alebo sadrové omietky). 
 

image

Alternatíva: REA sadra

Okrem ťažby prírodného sadrovca sa ponúka aj ďalšia možnosť, ako získať potrebnú surovinu - REA sadra. Skratka REA, ktorá označuje odsírovacie zariadenie (Rauchgasentschwefelungsanlagen), vyjadruje, že sadra bola získaná v odsirovacom zariadení elektrární. Pri spaľovaní hnedého a čierneho uhlia sa uvoľňuje oxid siričitý, ktorý reaguje s vápencom za vzniku sadry. Takže REA sadra vzniká rovnako ako prírodná, len rýchlejšie, v priebehu niekoľkých hodín.
 

Priekopník vo výskume a vývoji sadry

Spoločnosť Knauf vybudovala na mnohých miestach v bezprostrednej blízkosti elektrární závody na výrobu sadry, aby tím ešte posilnila udržateľnosť tohto riešenia. Tím je zaistená najkratšia cesta REA sadry od výroby až po spracovanie. Spoločnosť Knauf má na celom svete celkom 28 závodov na spracovanie REA sadry z  50 elektrární, ktoré spaľujú čierne a hnedé uhlie. Tieto závody spracovávajú cca 7 mil. ton REA sadry ročne. Uvedené údaje dokazujú, že Knauf zaujíma v tejto oblasti popredné miesta vo svete.

Ochrana životného prostredia

V súlade so svojimi hodnotami spoločnosť Knauf svedomito zvažuje dopady svojich rozhodnutí na životné prostredie. Ako výrobca, ktorý spracováva prírodnú surovinu, má Knauf veľkú zodpovednosť, preto sa usilujeme o šetrné využívanie zdrojov a o obmedzenie nepriaznivých dopadov na prírodu.

Aj preto je Knauf Bratislava držiteľom certifikátu ZELENÝ BOD, preukazujúci zapojenie výrobcu do systému združeného nakladania ENVI – PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. ZELENÝ BOD predstavuje ochrannú známku, ktorého hlavnou úlohou je podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva  v otázkach životného prostredia a odpadov.
 

image

Zodpovednosť zamestnancov

Zamestnanci spoločnosti Knauf majú významný podiel na úspechu celej spoločnosti. Ich nasadenie, znalosti a motivácia sú založené na presadzovaní hodnôt spoločnosti Knauf v praxi - podnikavosť, angažovanosť, partnerstvo a ľudskosť. Ich výkony ako jednotlivcov prispievajú samozrejme k úspechu celého teamu. Je to základ ďalšieho udržateľného rozvoja celej spoločnosti Knauf.
 

image

Partnerstvo v praxi

Vernosť hodnotám znamená pre spoločnosť Knauf zostať spoľahlivým a lojálnym partnerom. Len v rámci partnerskej spolupráce môže spoločnosť dosiahnuť stanovené ciele v oblasti udržateľnosti. Ponuka výrobkov a služieb orientovaná na zákazníka spolu s poskytovaním odborných vedomostí patrí k základným zásadám partnerstva.

Orientácia na zákazníka je našou najvyššou prioritou
Spoločnosť Knauf spája so zákazníkmi zvláštne partnerstvo. Blízkosť zákazníkov, ich spojenie s podnikmi, prvotriedne poradenstvo, kvalifikovaný servis tvorí podmienky úspechu, ktorý je opäť základom vzťahov a jednaní..

Cielené vzdelávanie prostredníctvom školení Knauf
Stavebníctvo v celej Európe prechádza v posledných rokoch zásadnou premenou. Nové nároky na vzhľad a inovatívne, energeticky úsporné a udržateľné stavebné technológie naberajú na význame a určujú ďalšie smerovanie modernej architektúry. Z toho dôvodu chce spoločnosť Knauf svojím zákazníkom a partnerom poskytovať širokú ponuku kvalitných programov pre ďalšie vzdelávanie s praktickým zameraním. Toto sa zaisťuje školeniami Knauf. Ich cieľom je dosiahnuť v spolupráci so zákazníkmi, maximálnu spokojnosť investorov.
 Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.