Knauf Knauf
Späť

Dokonalý zvuk v každom priestore

Priestorová akustika

Šírenie zvuku vnútri miestnosti, kde vedľa priameho zvuku vzniká i zvuk, ktorý sa odráža.

Priestorová akustika prehľadne...

Prostorovou akustiku ovlivňují následující faktory

image

Pohlcovanie zvuku

Akustické systémy Knauf využívajú spojenie troch spôsobov pohlcovania zvuku. V oblasti nízkych frekvencií celé kazety/dosky veľmi jemne kmitajú a tak pôsobia ako membránové absorbéry.  Rezonancie vznikajúce v otvoroch pohlcujú zvuk v oblasti stredných frekvencií. Pri priechode zvuku ďalej pohlcuje vysoké frekvencie akustická tkanina nalepená na zadnej strane dosky. Spoločne tieto vlastnosti zaručujú takmer lineárne vyvážené pohlcovanie zvuku v celom frekvenčnom spektre.
Dierované absorbéry zvuku zo sadry umožňujú teda splniť všetky požiadavky, ktoré sú kladené na moderné miestnosti.

Koeficient zvukovej pohltivosti α
Koeficient zvukovej pohltivosti α predstavuje pomer neodrazenej a nárazovej energie zvuku. Pri úplnom  odraze je α = 0 a pri úplnom pohltení platí, že α = 1.

Doba dozvuku
Miera pohltenia zvuku v miestnosti je vyjadrená dobou dozvuku. Táto doba predstavuje časový interval, v priebehu ktorého klesne hladina hluku o 60 dB po vypnutí zdroja zvuku.
 

image

Rozptyl zvuku

Okrem pohlcovania zvuku dochádza v otvoroch v sadrových doseik taktiež k rozptylu zvuku. Rozptyl je spôsobený dierovanou štruktúrou dosky na rozdiel od nedierovanej sadrovej dosky alebo porézneho materiálu, ktorý zvuk pohlcuje.
Pri náraze zvukových vĺn dochádza k ich lomu na hranách otvorov a vlny sa šíria rôznymi smermi. Pritom časť zvukovej energie zostáva v miestnosti a tak prispieva k vzniku príjemnej akustiky. Vďaka svojej konštrukcii dokáže dierovaná doska zvuk nielen rozptyľovať, ale súčasne taktiež lepšie pohlcovať. Dôvodom je skutočnosť, že zvukové vlny pôsobia na väčšiu plochu, čo zlepšuje pohlcovanie v otvoroch.
 

image

Odraz zvuku

Sadrokartónová doska je natoľko tvrdá, že sa od nej niektoré zvukové vlny odrážajú. K odrazu dochádza na nedierovaných častiach dosky, predovšetkým po obvode dierovanej časti. Nedierované dosky odrážajú zvuk vo väčšej miere, avšak môžu zvukové vlny tiež iba tlmiť membránovou absorpciou.
 

image

Tlmenie zvuku

Sadrokartónová doska tlmí prenos zvuku medzi miestnosťami vďaka svojej vysokej hustote. Schopnosť vibrovať umožňuje doske tlmiť predovšetkým nízkofrekvenčné zložky zvuku. Pokiaľ sú dosky na zadnej strane opatrené vrstvou minerálnej vlny, môžu navyše tlmiť zvuk v strednom a vysokom frekvenčnom rozsahu.

Čo ovplyvňuje akustiku

image

Konštrukcia stropu

Materiály pohlcujúce zvuk v kombinácii so systémom, na ktorom sú namontované, tvoria akustickú konštrukciu, ktorá pohlcuje zvuk. Z tohto dôvodu pohlcované množstvo hluku závisí na vstavanej hĺbke stropu a ďalej na tom, či je medzi priestor vyplnený minerálnou vlnou.
 

image

Tvar místnosti

Tvar miestnosti určuje pohyb zvukových vĺn v priestore. Umiestnenie materiálov pohlcujúcich zvuk by malo byť zvolené v závislosti na spôsobe, akým sa zvuk v tomto špeciálnom priestore šíri, aby bola zaručená optimálna účinnosť použitých materiálov.  
 

image

Zariadenie miestnosti

Taktiež zariadenie miestnosti pohlcuje zvuk. Záleží teda i na počte kúskov nábytku, pretože i jeho množstvo ovplyvňuje pohlcovanie zvuku. Príliš veľké množstvo môže spôsobiť nadmernú absorpciu a to môže viesť k rovnakému akustickému nepohodliu ako v prípade nízkeho pohlcovania.
 

image

Účel miestnosti

Taktiež účel, ku ktorému má byť miestnosť využívaná, je rozhodujúci z hľadiska vytvorenia adekvátneho akustického prostredia. V miestnostiach určených pre hlasovú komunikáciu, ako napr. v triedach a posluchárňach, je dôležité zaistiť zodpovedajúcu mieru rozptylu zvuku, zatiaľ čo v miestnostiach, v ktorých pracovná činnosť vyžaduje sústredenie, je nutné dosiahnuť vysoké pohlcovanie zvuku.

image

Školská trieda

V triede je nutné zaistiť zrozumiteľnosť hovoreného slova. Rušivý hluk musí byť tlmený, aby hlasové informácie neboli prehlušené alebo skreslené. Dobré podmienky pre rečníka závisia od priestorového rozloženia  zvuku. Pri nadmernom tlmení zvuku sa stráca rečnícky účinok. Pri príliš nízkom tlmení  sa zhorší zrozumiteľnosť.

Akustické podmienky/opatrenia

Pravouhlá miestnosť 50 až 70 m²
Výška stropu max. 3 m
Rozmery miestnosti sa nesmú blížiť pomere 1 : 2 a ani ho prekročiť.
Strop: Akustické materiály so zvukovo-tlmiacimi a rozptylovými vlastnosťami, avšak s nízkym odrazom zvuku
Steny: Použitie zvukovo-tlmiacich materiálov s rozptylovou charakteristikou.

image

Športové haly

Športové haly sú prostredím s vysokou mierou hluku. Tomu musia odpovedať taktiež akustické pomery, tzn., že doba dozvuku musí byť veľmi dlhá. V športových halách je to možné, pretože ústne pokyny sú vydávané iba v obmedzenej miere. Živá atmosféra v takomto priestore je rovnako dôležitá ako dobré podmienky pre dorozumenie sa.

Akustické podmienky / opatrenia

Okrem stropu musia byť taktiež steny opatrené akusticky účinnými plochami. Dôvodom je skutočnosť, že zvukové vlny z väčšej časti nedosiahnu plochy stropu. Tlmiacim účinkom stien je dosiahnutý rozptyl zvuku, ktorý inak zabraňuje vzniku ozveny typickou pre veľké športové haly.
 

image

Materské školy

V prípade tohto prostredia má najväčšiu dôležitosť zvukový útlm, pretože komunikácia prebieha prevažne na krátke vzdialenosti. Priestory sú rozdelené na menšie jednotky, resp. deti sú rozdelené do menších skupín. Tým sa dosiahne podstatného zlepšenia účinku zvukovej izolácie.

Akustické podmienky / opatrenia

Objem miestností v školách je potrebné podľa možností presne vymedziť, pričom je vhodné zmenšiť nielen pôdorysnú plochu, ale taktiež výšku stropu. Výška stropu by nemala byť väčšia ako 3 m. Zvukovo-izolačný materiál musí byť inštalovaný na strop a rovnako na veľké časti stien. Navyše sú kladené vysoké nároky na mechanickú zaťažiteľnosť zvukovo-izolačných materiálov. K tomuto účelu sú obzvlášť vhodné dierované zvukové absorbéry zo sadry.

image

Veľkopriestorové kancelárie

Veľkopriestorové kancelárie sú ideálne pre zamestnancov, pre ktorých pracovnú náplň je dôležitý vizuálny a verbálny kontakt. K nevyhnutným akustickým opatreniam patrí akustické oddelenie jednotlivých pracovných miest a k tomu účelu využíva vybavenie kancelárií.

Akustické podmienky / opatrenia

Nemali by byť používané prvky s tvrdými povrchmi, ktoré odrážajú zvuk, poprípade je vhodné ich doplniť materiálmi so zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Kancelárie by nemali mať veľké okná. Alternatívne by mali byť inštalované na protiľahlej stene zvukovo-izolačné materiály alebo materiály, ktoré rozptyľujú zvuk. Ďalej je potrebné medzi skupinami umiestniť oddeľovacie prvky, ktoré siahajú od podlahy k stropu.    
 

image

Prednáškové miestnosti/sály

Pri návrhu týchto priestorov musí byť kladený najväčší dôraz na zrozumiteľnosť reči a rečnícky prejav. Ideálne akustické podmienky vzniknú v prípade, keď miestnosť má veľmi krátku dobu dozvuku. Ďalej je nutné zaistiť dobré rozptýlenie zvuku, aby poslucháči rozumeli prednášajúcemu čo najzreteľnejšie.

Akustické podmienky / opatrenia

Tieto priestory je potrebné vybaviť nad rečníkom prvkami, ktoré odrážajú zvuk. Ďalej musí byť zvuk vedený tak, aby smeroval k poslucháčom. Na zadnej stene miestnosti je nutné naniesť zvukovú izoláciu. Strop by mal byť opatrený vlnovitou štruktúrou, ktorá zabráni tomu, aby sa zvuk vracal späť.

image

Nemocničné izby

V nemocničných izbách musia byť tlmené všetky znepokojujúce zvuky. Nie je to vždy jednoduché, pretože nemocničné prostredie je veľmi rušné a rozhodne neprispieva k pokoju a uvoľneniu. Pokiaľ sa týka akustiky, najlepšie riešenie predstavuje zvuková izolácia jednotlivých miestností.

Akustické podmienky / opatrenia

Pravouhlá miestnosť o veľkosti 50 až 70 m².
Výška stropu max. 3 m.
Predovšetkým strop by mal byť zvukovo izolovaný. Mal by taktiež disponovať zaujímavou povrchovou štruktúrou, pretože ležiaci pacienti trávia veľkú časť dňa práve pozorovaním stropu. .

Dierované sadrokartónové dosky zlepšujú priestorovú akustiku a umožňujú architektonicky náročnú realizáciu stropu. V školách, kanceláriách, materských školách, prednáškových a rokovacích sálach veľa krát postačuje obloženie akustickými doskami k zlepšeniu akustického komfortu. Na zadnej strane sú totiž opatrené akustickou tkaninou, ktoré spĺňa požiadavky na tlmenie zvuku.

Priame štvorcové dierovanie

Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov 19,8%

Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov  23 %

Blokové štrbinové dierovanie

Dierovanie B4

Dierovanie B5

Dierovanie B6

image

Rozptýlené kruhové dierovanie

Rozptýlené kruhové dierovanie 8/15/20 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov 9,9 %

Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov 9,8 %

Predsadené kruhové dierovanie

Predsadené kruhové dierovanie 8/12/50 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov  13,1 %

Predsadené kruhové dierovanie 12/20/66 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov  19,6 %

Priame kruhové dierovanie

Priame kruhové dierovanie 6/18 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov    8,7 %

Priame kruhové dierovanie 8/18 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov 15 %

Priame kruhové dierovanie 10/23 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov 14,8 %

Priame kruhové dierovanie 12/25 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov  18,1 %

Priame kruhové dierovanie 15/30 R
Dierovaná sadrokartónová doska s plošným podielom otvorov  19,6 %

image

Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie  12/20/35 RE
Dierovaná sadrokartónová doska s podielom dier  13,6 %

Prospekt k stiahnutiu tu
image

Knauf DANOLINE

Knauf Danoline rozvíja a vyrába akustické stropy a sadrové materiály vystužené sklenenými vláknami vo vysokej kvalite. 50 rokov skúseností v stavebnom priemysle nám prinieslo skúsenosti expertov a technické vedomosti, ktoré sa stretli s Vašimi požiadavkami.

Celé portfólio akustických produktov je k dispozícii s inovatívnou vlastnosťou čistenia vzduchu nazývanej Cleaneo.

Cleaneo je zložené z udržateľných kryštálov zeolitu, ktoré nájdeme vo voľnej prírode vo veľkých množstvách. Dehydrovaný zeolit pridaný do sadry, pomáha rozkladať škodlivé plyny a pachy, ktoré vznikajú v interiéri zo stavebných materiálov, nábytku a ľudí.


VEDELI STE, ŽE...

Knauf Danoline je súčasťou celosvetovej skupiny Knauf Group – jednej z najväčších a najdôležitejších dodávateľov stavebných materiálov na svete.

Brožúra k stiahnutiu tuDo sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.