Knauf Knauf
Späť

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť považuje za svoju najvyššiu prioritu ochranu osobných údajov. Preto by sme Vás radi informovali, ako chránime vaše súkromie po tom, ako nám poskytnete Vaše osobné údaje a ako môžete získať informácie o osobných údajoch, ktoré nám poskytujete. Okrem dodržiavania súladu so zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov je našim cieľom zaviazať sa k zodpovednému zaobchádzaniu s Vašimi osobnými údajmi prostredníctvom týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
 

Získavanie lokalizačných a softvérových údajov

Nasledujúce všeobecné technické informácie sú automaticky získavané, ako náhle sa prihlásite na stránku spoločnosti Knauf: typ internetového prehliadača, operačný systém, doména Vášho poskytovateľa internetových služieb, a iné. Jedná sa výlučne o informácie, ktoré neumožňujú žiadne závery týkajúce sa Vás ako jednotlivca. Máte právo vzniesť námietku voči tomuto získavaniu a uchovávaniu údajov kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti.
 

Získavanie osobných údajov

Žiadosť o poskytnutie svojich osobných údajov, ako napríklad meno a priezvisko, adresa alebo telefónne číslo, na internetovej stránke spoločnosti Knauf podlieha špecifickým predpisom a môže sa uskutočniť iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade prenášané alebo poskytované tretím stranám. Tento súhlas môžete odvolať písomne kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti: Kontaktujte nás
V súlade so zákonnými predpismi používame tieto údaje iba v nevyhnutnom rozsahu, ako napríklad v nasledujúcich prípadoch:
 

Žiadosť o kontakt

Ak nám poskytnete údaje v rámci žiadosti o kontakt, naša spoločnosť spracuje iba údaje, ktoré nám poskytnete - ako napríklad meno, adresu, e-mail a telefónne číslo – s Vašim výslovným súhlasom a v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel. V tomto kontexte potrebujeme Vaše údaje pre spracúvanie, koordinovanie a posielanie Vašej žiadosti o kontakt príslušnému oddeleniu našej spoločnosti, takže sa s Vami môžeme spojiť a odpovedať na akékoľvek prípadné otázky. Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje pre účely generovania a poskytovania informácií a poradenstva o našich systémoch a produktoch, ako aj odpovedanie na otázky ohľadom týchto skutočností. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade prenášané ani poskytované tretím stranám. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou do budúcnosti: Kontaktujte nás
 

Kariéra - spracúvanie osobných údajov na účely náboru nových zamestnancov

Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom profesijného životopisu (CV) a ktoré preto budú obsiahnuté v databáze spoločnosti Knauf (adresu elektronickej pošty, meno, priezvisko, telefónne číslo, pracovná pozícia, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, štát), budú spracúvané výhradne na účely náboru, teda za účelom zamestnania.
V prípade, že spracúvanie osobných údajov zahŕňa ich prenos mimo Slovenskej republiky, bude tento prenos vykonaný v súlade s platnými predpismi v čase prenosu osobných údajov.
Prístup k Vašim osobným údajom poskytnú oprávnení zamestnanci a zástupcovia spoločnosti Knauf iba v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa získavajú osobné údaje. Členovia skupiny Knauf majú tiež prístup k týmto osobným údajom.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj orgánom, ktoré majú oprávnenie na prístup k osobným údajom podľa platných predpisov.
Vaše osobné údaje budú spracúvané dovtedy, kým neodvoláte Váš súhlas a pokiaľ to bude potrebné vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom. Spoločnosť Knauf môže uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na preukázanie súladu s platnými predpismi.
Uvádzame, že kedykoľvek máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, žiadať o opravu a prenos údajov alebo vymazanie osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie. Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo právo na získanie kópie spracúvaných osobných údajov. Všetky práva uvedené v tomto odseku môžete dosiahnuť priamo odoslaním e-mailovej žiadosti na adresu [email protected]
 

Marketing - zber a spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje obsiahnuté v marketingovej databáze firmy Knauf (e-mailová adresa, meno, telefónne číslo firmy, obchodné pozície, firma / organizácia, adresa, mesto, PSČ, krajina), budú spracúvané výhradne pre účely uvádzania výrobkov na trh, ktoré okrem iného zahŕňajú:
• prieskum trhu, iné prieskumy;
• organizácia udalostí a podujatí (iba ak ste zaregistrovaný pre udalosť či podujatie),
• organizovanie on-line seminárov (len ak ste registrovaný na seminár),

 

V prípade, že spracúvanie údajov zahŕňa prenos mimo Slovenskej republiky, bude tento prenos vykonaný v súlade s platnými predpismi v čase prenosu údajov.
Prístup k Vašim osobným údajom poskytnú oprávnení zamestnanci a zástupcovia spoločnosti Knauf iba v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa získavajú osobné údaje. Členovia skupiny Knauf majú tiež prístup k osobným údajom.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj orgánom, ktoré majú oprávnenie na prístup k osobným údajom podľa platných predpisov.
Vaše osobné údaje budú spracúvané dovtedy, kým neodvoláte Váš súhlas, a pokiaľ to bude potrebné vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom. Spoločnosť Knauf môže uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na preukázanie súladu s platnými predpismi.
Uvádzame, že kedykoľvek máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, žiadať o opravu a prenos údajov a vymazanie osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie. Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo právo na získanie kópie spracúvaných osobných údajov. Všetky práva uvedené v tomto odseku môžete dosiahnuť priamo odoslaním požiadavky prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected].
 

Používanie súborov cookies

Používame technologické riešenia, tzv. Cookies, na zaznamenávanie a ukladanie anonymizovaných údajov, prostredníctvom ktorých sú profily návštevníkov vytvorené pod pseudonymami, s cieľom optimalizovať naše stránky. Užívateľské profily v žiadnom prípade nesúvisia so získanými údajmi, pokiaľ návštevník stránok neudelí výslovný súhlas. Konkrétne boli IP adresy okamžite po ich prijatí nerozpoznateľné, takže profily používateľov nemôžu byť monitorované prostredníctvom adries IP. Návštevníci stránok môžu kedykoľvek odmietnuť tento typ získavania a uchovávania osobných údajov s účinnými účinkami v budúcnosti.

Používanie funkcií zdieľania obsahu v sociálnych sieťach - zásuvné moduly

Facebook

Táto internetová stránka využíva programovú funkciu ("plug-in") na sociálnej sieti Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, USA (ďalej len "Facebook"). Plug-iny sú označené logom Facebook.
Tieto plug-iny sú pri návšteve našej internetovej stránky spočiatku deaktivované a nebudú aktivované, kým ich na stránke neaktivujete. Prostredníctvom aktivácie vytvoríte spojenie s Facebookom a vyjadrujete svoj súhlas s prenosom údajov do spoločnosti Facebook. Ak ste prihlásený / -á na Facebooku, môže Facebook prepojiť návštevu internetovej stránky s Vaším účtom. Ak kliknete na príslušné aktivačné tlačidlo, zodpovedajúce informácie sa prenesú priamo z Vášho prehliadača na Facebook a spracujú sa tam.
Prosím prečítajte si Zásady ochrany súkromia  spoločnosti Facebook pre viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvania Facebookom, tak ako aj Vaše následné práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia.
Ak nechcete aby Facebook získaval Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete na našej internetovej stránke, musíte sa najprv odhlásiť z Facebooku pred návštevou našej internetovej stránky.
 

YouTube

Táto internetová stránka používa platformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 v USA. YouTube predstavuje platformu, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov.
Keď navštívite ktorúkoľvek stránku na našej internetovej stránke, integrovaný prehrávač YouTube sa pripojí k službe YouTube, aby zabezpečil technický prenos video alebo audio súboru. Pri pripájaní sa údaje prenesú do služby YouTube.
Prosím prečítajte si Google ochranu súkromia  pre viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov a ich ďalšieho spracúvania a používania údajov službou YouTube, ako aj Vaše prislúchajúce práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia.
 

Vaše práva

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte kedykoľvek právo získať informácie o Vašich osobných údajoch. V súlade s príslušnými predpismi Vám poskytneme písomné oznámenie v priebehu 30 dní   od doručenia Vašej žiadosti o tom, či a ktoré z Vašich osobných údajov spracúvame. Vašu žiadosť môžete podať písomne na adresu uvedenú nižšie alebo na e-mailovú adresu [email protected].
 

Rovnako máte právo na opravu alebo vymazanie akýchkoľvek Vašich získaných osobných údajov, ktoré môžu byť neúplné, nesprávne alebo zastarané. Staráme sa vždy o to, aby sme zaistili, že Vaše osobné údaje budú spracúvané len s Vašim súhlasom v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Vymazanie Vašich osobných údajov sa uskutoční, ak odvoláte súhlas na ich spracúvanie a uchovávanie, ak spracúvanie osobných údajov nie je ďalej nevyhnutné pre plnenie účelu, pre ktoré boli údaje pôvodne uchovávané alebo ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne.
Z tohto sú vylúčené tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účtovníctvo a evidenciu, alebo podliehajú zákonnej požiadavke uchovávania.
Okrem toho máte právo získať údaje v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte, alebo ich preniesť k tretej strane. Neváhajte a opýtajte sa akékoľvek otázky v tejto súvislosti na e-mailovej adrese [email protected].
Ak sme podľa Vášho názoru porušili akékoľvek príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, máte možnosť nás kontaktovať a oznámiť to na adrese [email protected]. Taktiež máte právo obrátiť sa na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to na adrese [email protected].
 

V záujme ochrany Vášho súkromia a bezpečnosti môžeme vopred skontrolovať Vašu totožnosť ešte pred tým, než vám zašleme informácie poštou alebo vykonáme príslušnú opravu alebo vymazanie.

Bezpečnosť

Na ochranu Vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb  používame rôzne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Kontaktné údaje

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom tejto internetovej stránky nesie spoločnosť KNAUF Bratislava s.r.o. , Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika .
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete získať ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, neváhajte a kontaktujte naše oddelenie pre ochranu osobných údajov:
KNAUF Bratislava, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava,
Slovenská Republika
[email protected]
 

Prosím prečítajte si aj konkrétne informácie ohľadom spracovávania osobných údajov v spoločnosti KNAUF Bratislava s.r.o.Do sadrokartónových stien môžete pokojne zavesiť obrazy, poličky, ale aj ťažšie nábytkové kusy, ako sú napríklad kuchynské skrinky.

Sadrokartónové priečky môžu mať omnoho lepšie akustické parametre než murované steny s rovnakou hrúbkou. Vhodná kombinácia sadrokartónových dosiek a minerálnej izolácie dokáže eliminovať všetky zvuky zo susednej miestnosti.

Zelené sadrokartónové dosky sú stvorené do vlhkých priestorov, ako sú napríklad domáce kúpeľne. Impregnácia v jadre aj na povrchu dosky zabezpečí, že steny v kúpeľni odolajú zvýšenej vlhkosti.

Do sadrokartónových konštrukcií netreba pracne sekať drážky na rozvody a vedenie inštalácii. Priečky môžu mať rozličnú hrúbku, aby sa do nich všetko bez problémov zmestilo.

Ochráťe všetky poklady vášho domova, bezpečnostnými konštrukciami zo špeciálnych sadrokartónových dosiek, ktoré sú pevné a extrémne odolné proti nárazom a mechanickému namáhaniu.

Systémové riešenia Knauf s protipožiarnymi sadrokartónovými doskami vykazujú vysokú odolnosť proti pôsobeniu ohňa. Môžete mať konštrukcie s požiarnou odolnosťou až 120 minút - čo je čas, ktorý vás ochráni pred ohňom.